Gesellschaft für Informatik e.V.

Lecture Notes in Informatics


Informatik 2016 P-259, 1607-1609 (2016).

Gesellschaft für Informatik, Bonn
2016


Copyright © Gesellschaft für Informatik, Bonn

Contents

Additive Fertigung/3D Druck - Technologie, Auswirkungen und Chancen

Felix Baumann and Dieter Roller


Full Text: PDF

Gesellschaft für Informatik, Bonn
ISBN 978-3-88579-653-4


Last changed 21.10.2016 20:19:17