Gesellschaft für Informatik e.V.

Lecture Notes in Informatics


Informatik 2016 P-259, 2027-2028 (2016).

Gesellschaft für Informatik, Bonn
2016


Copyright © Gesellschaft für Informatik, Bonn

Contents

Studierendenkonferenz Informatik 2016 (SKILL 2016)

Michael Becker , Agnes Koschmider , Judith Michael and Thomas Riechert


Full Text: PDF

Gesellschaft für Informatik, Bonn
ISBN 978-3-88579-653-4


Last changed 21.10.2016 20:19:26