Gesellschaft für Informatik e.V.

Lecture Notes in Informatics


INFORMATIK 2011 Informatik schafft Communities P-192, 347-347 (2011).

Gesellschaft für Informatik, Bonn
2011


Copyright © Gesellschaft für Informatik, Bonn

Contents

Preface

Bernhard Beckert


Full Text: PDF

Gesellschaft für Informatik, Bonn
ISBN 978-88579-286-4


Last changed 21.02.2014 20:08:10