Gesellschaft für Informatik e.V.

Lecture Notes in Informatics


INFORMATIK 2011 Informatik schafft Communities P-192, 155-155 (2011).

Gesellschaft für Informatik, Bonn
2011


Copyright © Gesellschaft für Informatik, Bonn

Contents

Daten in den Lebenswissenschaften: Datenbanken als Kommunikationszentrum

Wolfgang Müller , Ralf Hofestädt , Klaus Kuhn and Can Türker


Full Text: PDF

Gesellschaft für Informatik, Bonn
ISBN 978-88579-286-4


Last changed 21.02.2014 20:07:38