Gesellschaft für Informatik e.V.

Lecture Notes in Informatics


Informatik 2016 P-259, 313-326 (2016).

Gesellschaft für Informatik, Bonn
2016


Copyright © Gesellschaft für Informatik, Bonn

Contents

Semantic Object-Oriented Programming (SOOP)

Florian Weber , Andreas Bihlmaier and Heinz Wörn


Full Text: PDF

Gesellschaft für Informatik, Bonn
ISBN 978-3-88579-653-4


Last changed 21.10.2016 20:18:54